Hoppa till sidans innehåll

Fotbollens spela, lek och lär (FSLL)


SvFF - Fotbollens spela, lek och lär

IF OLYMPIA verksamhet sker i linje med den värdegrund och de riktlinjer som uttrycks i Fotbollens spela, lek och lär (FSLL).

Målsättningen med FSLL är att den ska prägla all fotbollsverksamhet så att alla barn och ungdomar får växa upp och utvecklas i sunda miljöer.

Fotbollens spela, lek och lär beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll samt de värderingar som all fotboll ska stå för. Syftet med Fotbollens spela, lek och lär är att alla fotbollsföreningar ska ha en gemensam tanke med sin verksamhet – en tanke som utgår från följande fem riktlinjer:

Fotboll för alla
Barns och ungdomars villkor
Fokus på glädje, ansträngning och lärande
Hållbart idrottande
Fair Play.

Barnrättsperspektiv

Ett barnrättsperspektiv utgår från barnkonventionen, så för att förstå vad ett barnrättsperspektiv är måste man kunna tolka barnkonventionen.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barns rättigheter är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet. Det finns dock fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas i frågor som rör barn.

Artikel 2 – Alla barn har samma rättigheter och samma värde.

Artikel 3 – Barnets bästa ska komma i första hand vid alla beslut som rör barn.

Artikel 6 – Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Artikel 12 – Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Följande två artiklar från barnkonventionen belyser områden som berör idrotten specifikt:

Artikel 15 – Barn har rätt att starta och delta i föreningar och organisationer.

Artikel 31 – Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Läs mer om barnkonventionen klicka ||

FSLL riktlinjer Fotboll för alla och Barns och ungdomars villkor tar sin utgångspunkt i barnkonventionen.

Föreningen

Alla fotbollsspelare i Sverige måste vara medlem i en förening för att få spela match. För föreningen är det viktigt att alla spelare som inleder en säsong även fullföljer säsongen. Detta eftersom föreningen annars får problem med att slutföra sina serier och samtidigt säkerställa att alla spelare får spela lagom antal matcher.

Det går bra att vara medlem i en förening även om man inte är spelare. Föräldrar som har barn i föreningen och före detta spelare är exempel på medlemmar som är med för att stödja föreningens verksamhet. I en del föreningar har varje medlem en röst när föreningen väljer styrelse, vilket görs en gång om året på föreningens årsmöte. I andra föreningar finns det en åldersgräns för när man får rösträtt. Därför är det viktigt att föräldrar till unga spelare är medlemmar så att alla spelares intressen blir representerade när föreningen tar viktiga beslut.

IF OLYMPIA ÄR MAN RÖSTRÄTT FRÅN DET MAN FYLLER 16 ÅR

Föreningens tillgångar

Föreningar får bidrag från staten för att de erbjuder en fritidssysselsättning för barn och ungdomar. Detta bidrag täcker inte alla kostnader som finns för bland annat planhyror och inköp av fotbollsmaterial. Varje förening behöver därför skaffa egna resurser för verksamheten vilket ofta sker genom till exempel medlemsavgifter, sponsring och evenemang.

Kostnaden för att vara medlem i en förening varierar mellan olika föreningar beroende på vilka kostnader föreningen har och hur mycket pengar föreningen får in på annat sätt. Medlemsavgiften måste vara betald i rätt tid för att man ska få tillgång till sina rättigheter som medlem (t.ex. rösta på årsmötet eller spela match). Ett medlemskap gäller i ett år och behöver sedan förnyas.

Föreningens största tillgång är medlemmar som gör arbetsinsatser för föreningen utan ekonomisk ersättning. Genom att inte betala lön för det arbete som görs av exempelvis ledare vid träningar och matcher, styrelsemedlemmar i det strategiska arbetet och övriga medlemmar vid evenemang, sparar föreningen mycket pengar som bland annat gör det möjligt att ha låga medlemsavgifter. Alla medlemmar är välkomna att vara med och hjälpa till i föreningen efter sina förutsättningar. Man behöver inte ha någon förkunskap om fotboll eller ha spelat fotboll själv för att göra stor nytta i en förening utan alla kan hjälpa till på sitt sätt.

Riktlinjer

Riktlinjerna i FSLL är utgångspunkten för all barn- och ungdomsfotboll i Sverige. De är centrala för samtliga tränar- och spelarutbildningar hos SvFF och bör även vara det i alla föreningars verksamhet. För att på bästa sätt uppfylla riktlinjerna för barn- och ungdomsfotboll är det viktigt att:

Föreningar har en god organisation, en levande policy och en tydlig spelarutbildningsplan ledare har relevant utbildning och kan anpassa verksamheten efter spelarnas ålder och mognadsnivå föräldrar har kunskap om Fotbollens spela, lek och lär.

IF OLYMPIA KOMMER ATT ARBETA FRAM FÖRENINGENS SPELARUTBILDNINGSPLAN UNDER OKOTBER 2016 – MARS 2020.

1.Fotboll för alla 
2.Barns och ungdomars villkor 
3.Glädje, ansträngning och lärande 
4.Hållbart idrottande 
5.Fair play

1. Fotboll för alla

Visionen för svensk fotboll är att fotboll ska spelas av alla överallt. För att vara tillgänglig och attraktiv för alla behöver fotbollen anpassas efter utövarnas motiv till att spela fotboll och vara öppen för alla grupper i samhället på alla ställen i landet. Riktlinjen baseras på barnkonventionen och svensk fotbolls mål och strategier.

Riktlinjens innebörd

- Fotboll är en inkluderande idrott där alla är välkomna.

- Fotboll tar hänsyn till de sju diskrimineringsgrunderna och alla har ett ansvar för att varken begränsa eller kränka varandra.

- Alla får vara med på lika villkor oavsett sin fotbollsmässiga utveckling.

- I barnfotbollen varieras gruppsammansättningen där spelare med varierande fotbollsmässig utveckling blandas.

- Ungdomsfotbollen anpassas efter varje spelares individuella intresse.

Bakgrund till riktlinjen

Utmaningarna för att leva upp till riktlinjen fotboll för alla kan sammanfattas i två övergripande områden:

- Vara tillgänglig för alla.

Vara attraktiv för alla.

Tillgänglig för alla

Fotbollen är idag den enda idrott som har föreningar i alla Sveriges kommuner. Det innebär däremot inte att fotbollen per automatik är tillgänglig för alla. I vissa delar av landet kan det till exempel saknas verksamhet för vissa grupper baserat på ålder, kön eller funktionsvariation. Det kan även finnas individer som inte känner till föreningarnas verksamhet eller begränsas av ekonomiska orsaker.

Dessutom kan det finnas grupper i samhället som inte känner sig välkomna i fotbollen. Därför behöver alla föreningar jobba med sin värdegrund och hur man uppträder mot varandra. Detta är en del i att uppfylla artikel 2 i barnkonventionen som är handlar om att alla barn har samma rättigheter och värde. Hänsyn behöver därmed även tas till följande sju diskrimineringsgrunder (enligt svensk lag):

Kön
Ålder
Sexuell läggning
Könsöverskridande identitet
Etnisk tillhörighet
Trosuppfattning
Funktionsvariation
Attraktiv för alla

Nästa utmaning är att göra fotbollen attraktiv för alla. Bland barn är kompisar ett av de vanligaste motiven till att spela fotboll. Därför bör verksamheten prioritera att barnen både får vara med sina kompisar och träffa nya kompisar. En del i att uppnå detta är att variera gruppsammansättningen så att olika spelare är med varandra vid olika tillfällen. En varierad gruppsammansättning bidrar till både den sociala och fotbollsmässiga utvecklingen då barnen får träna på att spela med och mot olika spelare vid olika tillfällen. Vidare är det svårt att i tidig ålder se vilka barn som kommer att bli framgångsrika som vuxna. Därför finns det inte heller någon långsiktig fotbollsmässig vinning med en tidig och permanent nivåindelning baserad på den fotbollsmässiga kunskapen.

I ungdomsfotbollen blir motiven till att spela fotboll mer och mer individuella. Successivt förändras en del spelares drivkraft till att alltmer handla om utveckling och att bli så bra som möjligt, medan andra motiveras mer av kompisarna och aktiviteten. För att fotbollen ska fortsätta att vara attraktiv för alla ungdomar behöver verksamheten anpassas efter varje spelares motiv och intresse. Detta innebär att föreningar behöver erbjuda flexibla lösningar där till exempel antal träningar per vecka kan variera mellan olika individer. Idag finns det många ungdomar som är intresserade av fotboll, men ändå inte deltar i fotbollens föreningsliv. En tänkbar förklaring skulle kunna vara att kraven i föreningslivet upplevs vara för höga.

2. Barns och ungdomars villkor

Fotbollen i dess moderna form etablerades under 1800-talet för att spelas av vuxna. Utmaningen för barn- och ungdomsfotbollen idag är att anpassa sig både efter spelarnas aktuella ålder och efter de samhällsförändringar som konstant sker och påverkar barns och ungdomars fritidsintressen. Barnkonventionen, beprövad erfarenhet och forskning om barns och ungdomars utveckling ligger till grund för riktlinjen.

Riktlinjens innebörd

Verksamheten utgår från ett barnrättsperspektiv och anpassas efter spelarens ålder och mognad.

Fotboll bedrivs i trygga miljöer.

Kamratskap på och utanför planen har hög prioritet.

Varje individ får bekräftelse efter sina förutsättningar.

- Barn och ungdomar görs delaktiga i föreningens verksamhet.

Bakgrund till riktlinjen

Första förutsättningen för att kunna anpassa verksamheten efter barns och ungdomars villkor är att inse att spelarna inte är fullt utvecklade, varken fysiskt, psykiskt eller socialt. Det innebär att barn- och ungdomsspelare varken bör eller kan träna och spela på samma sätt som vuxna. Riktlinjen kan sammanfattas i två av barnkonventionens grundläggande principer.

Artikel 6 – Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Artikel 12 – Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Rätt till utveckling

För att spelarna ska utvecklas och i högre grad känna kompetens anpassas reglerna vid matcher efter spelarnas ålder. Spelytan och antalet spelare minskas och reglerna förenklas för att sedan stegras successivt allteftersom spelarna mognar och utvecklas.

Förutom de faktiska reglerna så behöver även lagets taktik, träningarnas innehåll och upplägg anpassas för att bli roliga och utvecklande för spelarna. En beskrivning av hur man gör denna anpassning genom åldrarna finns i SvFF spelarutbildningsplan.

SvFF har även tränarutbildningar där deltagarna får fördjupa sig i hur man leder spelare i de olika spelformerna och genom spelarutbildningsplanens nivåer.

Rätt att uttrycka sin mening

För att säkerställa att alla barn får uttrycka sin mening och vara delaktiga behövs det många vuxna som kan ge uppmärksamhet till och lyssna på spelarna. Många vuxna runt barnen innebär ökad trygghet då det ökar sannolikheten till att varje barn känner sig trygg med någon av de vuxna i laget samt försvårar för enskilda individer att missbruka ledarrollen.

Utanför planen är det viktigt att spelarna görs delaktiga i föreningens verksamhet där de både ges möjlighet att påverka och hjälpa till med uppgifter som är lämpliga för respektive ålder. Att tillsammans med sina kompisar hjälpa till i föreningen eller göra andra saker utanför fotbollsplanen, är även viktigt för att stärka kompisrelationen mellan spelarna. Att hjälpa till i föreningen är även en bra fostran för livet utanför fotbollen eftersom man lär sig att samarbeta och att själv jobba för att möjliggöra en framtida belöning, i detta fall att få spela fotboll.

3. Fokus på glädje, ansträngning och lärande

Målsättningen är att ge förutsättningar för motivation och utveckling på lång sikt. Metoderna för att lyckas med den långsiktiga utvecklingen är inte desamma som för att lyckas med att få ett kortsiktigt resultat. Utmaningen är att se den långsiktiga utvecklingen före det kortsiktiga resultatet, trots att detta är svårare att mäta. Riktlinjen tar sin utgångspunkt i aktuell forskning kring motivationsklimat och motorisk inlärning.

Riktlinjens innebörd

Utgångspunkten för all verksamhet är omtanke om individen.

Den långsiktiga utvecklingen är överordnad det kortsiktiga resultatet.

- Egen utveckling är överordnad jämförelse med andra.

- I spelet får spelaren ta egna beslut och lära sig av framgångar och motgångar.

- Föräldrar stöttar spelarna men överlåter coachningen till tränarna.

Bakgrund till riktlinjen

Ett fokus på glädje, ansträngning och lärande innebär att den egna utvecklingen står i fokus. Detta kan vara att spelaren försöker med något svårt, testar något nytt, kämpar trots motgång och jämför sin utveckling med sig själv. Motsatsen är att fokusera på utfallet och att jämföra med andra, till exempel att göra något bättre än någon annan eller att vinna en match. Att fokusera på att vara bättre jämfört med andra riskerar att leda till minskad motivation och glädje, särskilt om spelaren är sämre än andra, ofta misslyckas eller står still i utvecklingen under en period när andra utvecklas. För stort fokus på resultatet riskerar även att göra att spelaren inte vågar göra saker som hen inte behärskar så bra för tillfället. Ett fokus på egen utveckling ger däremot förutsättningar för att spelaren ska kunna känna glädje och stolthet över sina försök, vilket i sin tur bäddar för långsiktig motivation för fotboll.

Långsiktigt lärande

Fotboll en komplex idrott där varje aktion är en kombination av spelarnas teknik, spelförståelse, fysik och psykologi. Långsiktigt lärande visar sig inte i en enstaka situation utan snarare över tid då spelaren fått möjlighet att utveckla sina fotbollsfärdigheter i flera olika typer av situationer, till exempel i övningar med olika förutsättningar och tillsammans med olika spelare. För att utvecklas i fotboll måste därför spelarna få träna på fotbollsfärdigheter i flera olika sammanhang, i en tillåtande miljö som i detta sammanhang kännetecknas av att de fokuserar på glädjen i att testa, prova och experimentera. Vuxna bör uppmuntra dessa försök även om det leder till ”fel” utfall för stunden. Att spelaren tillåts att själv upptäcka vad som fungerar och ta initiativ, utvecklar kreativiteten, ihärdigheten och benägenheten att söka utmaningar, vilket är viktiga färdigheter i motgång.

Uppmuntra spelarnas försök

Varken föräldrar eller ledare bör styra barnens beslutsfattande på planen. Ledare bör lägga tid på att konstruera bra övningar som präglas av lekfullhet, nyfikenhet och beslutsfattande. Under övningen uppmuntras försök och hjälpsamhet och efteråt kan ledaren samtala med spelaren om vad som fungerat och inte fungerat samt vad spelaren kan tänka på nästa gång i en liknande situation. För spelarens motivation och självförtroende är det viktigt att feedbacken sker i en positiv anda och främst fokuserar på saker som spelaren gör bra och kan fortsätta att göra. Föräldrarnas uppgift är, på samma sätt, att stötta och uppmuntra spelarnas försök och den långsiktiga utvecklingen. Under matcher är det positivt om föräldrar hejar på båda lagen och på individuella prestationer.

4. Hållbart idrottande

Målsättningen är att så många som möjligt fortsätter med fotboll så länge som möjligt. Det är viktigt att träna allsidigt, återhämta sig, äta hälsosamt och få tid över till andra aktiviteter. Detta för att utvecklas, undvika skador och behålla motivationen över tid. Riktlinjen tar sin utgångspunkt i Idrotten vill, beprövad erfarenhet och aktuell idrottsforskning.

Riktlinjens innebörd

Spelarens liv ses i ett helhetsperspektiv där fotbollen är en av flera delar.

Fotboll bidrar till att skapa hälsosamma levnadsvanor.

SvFF uppmuntrar till att utöva flera idrotter och fritidsaktiviteter.

Inom fotbollen bedrivs allsidig träning med hög aktivitet.

Medicinska råd efterlevs vid sjukdom eller skada.

Bakgrund till riktlinjen

Fotbollen en av flera delar i en spelares liv där övriga delar påverkar fotbollen. Fotbollen behöver anpassa sig efter spelarnas livssituation genom att till exempel ta hänsyn till andra aktiviteter vid planering av säsongen. Spelare som får ihop hela livspusslet med fotbollen som en del, ges förutsättningar att hålla på länge med fotboll. Idrottsaktiviteter som exempelvis fotboll är förmodligen ett bra stöd för spelarna när de av olika anledningar har det jobbigt vid sidan av fotbollen.

Vila och hälsosam kosthållning

Den kortsiktiga prestationen och den långsiktiga utvecklingen i all idrott beror inte bara på träning utan även på vila och kost. En idrottare som inleder en träning eller match utvilad och med energi från bra mat presterar sannolikt bättre och löper mindre risk att bli skadad. Träningen i sig bygger heller inte upp kroppen till att bli starkare eller mer uthållig. Tvärtemot så bryter träningen ner kroppen och efter ett träningspass är utövaren därför både svagare och tröttare än innan träningen. Att vila, äta och dricka hälsosamt efter träningen bygger däremot upp kroppen så att den blir starkare än den var innan.

Barn och ungdomar som har sunda levnadsvanor med fysisk aktivitet, vila och hälsosam kosthållning samt avstår från alkohol, tobak och droger, har stora chanser att ta med dessa vanor in i vuxenlivet.

Nyttan med allsidig träning

Vidare är det viktigt hur träningen bedrivs. Barn som tränar allsidigt skaffar sig successivt en bättre motorik som leder till att de enklare kan hantera kroppen i olika situationer. En bra motorik är viktigt både i fotbollen och i livet i stort. På planen har en spelare med bra motorik större möjligheter att anpassa sig efter oväntade situationer, till exempel att få kontroll på bollen trots att hen blir tacklad vid bollmottagningen. En bra motorik är också skadeförebyggande, även utanför fotbollsplanen. Om man till exempel halkar har man större chans att landa på ett mer skonsamt sätt.

Att spela fotboll är i sig allsidigt då det bland annat inkluderar att kontrollera bollen i olika situationer, riktningsförändringar, tempoväxlingar och hopp. Trots detta är det svårt för fotbollen att på egen hand bli tillräckligt allsidig för att uppnå en tillfredsställande utveckling av spelarnas motorik. SvFF rekommenderar därför att barn och ungdomar förutom fotboll även utövar andra idrotter. Ensidig träning och tidig specialisering på en idrott leder till sämre långsiktig utveckling och ökar risken för förslitningsskador.

Det går bra att utöva flera idrotter genom hela livet. För spelare som vill elitsatsa tar däremot ofta en idrott successivt över, någon gång i de övre tonåren. Det är viktigt att beslutet att satsa på bara en idrott kommer från den enskilda idrottaren och att vuxna inte pressar spelaren att fatta beslut.

5. Fair play

Fotbollen ska vara en viktig samhällsaktör som bidrar till utvecklingen av sunda värderingar bland barn och ungdomar. Utmaningen är att få alla att se på fotboll utifrån flera perspektiv och därefter visa respekt och förståelse för andras roller och förutsättningar. Riktlinjen baseras på svensk fotbolls mål och strategier.

Riktlinjens innebörd

Vi vill varandras framgång.

Respekt visas för att föreningar och individer har olika förutsättningar.

Diskriminering, trakasserier och mobbning ska aktivt motverkas.

Vuxna är goda förebilder för barn och ungdomar.

Fotbollens regler efterlevs och domarens beslut respekteras.

Bakgrund till riktlinjen

Fair Play uppvisas till exempel genom att spela schyst, undvika filmningar och uppträda korrekt mot domare och motståndare. I grunden går Fair Play däremot djupare än så och handlar om människors förhållningssätt till varandra.

Med en halv miljon spelare och otaliga ledare, föräldrar och övriga fotbollsintresserade har fotbollen en unik möjlighet att påverka människors värderingar i hela samhället. De värderingar som barn och ungdomar får med sig genom fotbollen kommer de att ta vidare till skolan, arbetslivet och fritiden genom hela livet.

Vuxna är goda förebilder

Under barn- och ungdomsfotbollen utvecklas spelarna inte bara fysiskt, psykiskt och fotbollsmässigt utan även socialt. Små barn har svårt att förstå andras känslor och hur deras agerande påverkar andra. Barnens sociala utveckling sker sedan successivt där de lär sig genom att härma andra (ofta vuxna) samt genom den respons olika beteenden genererar.

Vuxna bör därför i barn- och ungdomsfotbollen återkoppla spelarnas beteenden samt själva alltid uppträda schyst. På så vis ökar chanserna att spelarna, när de blir vuxna, kommer att spela schyst, undvika filmningar och uppträda korrekt mot domare och motståndare. Inte för att de riskerar att få gult kort vid sådant agerande, utan av respekt och förståelse för andra människor och deras känslor.

 

Uppdaterad: 30 JUL 2019 17:23 Skribent: Ronny Forslöf
Epost: This is a mailto link

text

HUVUDPARTNERS


STÖD OSS

Vi sammarbetar med

 

räknare
räknare

Postadress:
IF Olympia Farsta
Farstaängsvägen 1
12346 Farsta

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info