Hoppa till sidans innehåll

Regel 12 > Otillåtet spel och olämpligt uppträdande


Direkta och indirekta frisparkar och straffspark kan endast dömas för regelbrott begångna när bollen är i spel.

1. Direkt frispark

En direkt frispark döms om en spelare begår något av följande regelbrott mot en spelare på ett sätt som av domaren anses vara oaktsamt, vårdslöst eller utfört med överdriven kraft:

• angriper med överkroppen

• hoppar mot

• sparkar eller försöker sparka

• knuffar

• slår eller försöker slå (inklusive skallar)

• tacklar med foten eller angriper med annan del av kroppen

• fäller eller försöker fälla

Om ett regelbrott innehåller kontakt bestraffas det med en direkt frispark eller straffspark

• Oaktsamt är när spelaren visar en brist på uppmärksamhet eller hänsyn då spelaren försöker erövra bollen, eller att spelaren handlar utan försiktighet. Ingen disciplinär bestraffning behövs.

• Vårdslöst är när spelaren handlar med likgiltighet inför faran eller följderna för en motspelare och måste varnas

• Utfört med överdriven kraft är när spelaren överskrider den kraft som behövs och riskerar motspelarens säkerhet och måste utvisas

En direkt frispark döms om en spelare begår något av följande regelbrott:

• avsiktligt berör bollen med handen (med undantag av målvakten innanför eget straffområde)

• håller fast en motspelare

• hindrar en motspelare med kontakt

• spottar på en motspelare

Se även regelbrott i Regel 3

Beröra bollen med handen: hands

Hands innebär att en spelare avsiktligt tar kontakt med bollen med sin hand eller arm.

Följande ska övervägas:

• handens rörelse mot bollen (inte bollen mot handen)

• avståndet mellan motspelaren och bollen (oväntad boll)

• handens position innebär inte nödvändigtvis att det är ett regelbrott

• att vidröra bollen med ett föremål som hålls i handen (kläder, benskydd, etc.) räknas som ett regelbrott

• att träffa bollen med ett föremål som kastats (sko, benskydd, etc.) räknas som ett regelbrott

Utanför straffområdet har målvakten samma begränsningar vad gäller att beröra bollen med handen som de andra spelarna. Inom eget straffområde kan målvakten inte göra sig skyldig till regelbrott med handen som innebär en direkt frispark eller någon tillhörande bestraffning men kan dock göra sig skyldig till regelbrott med handen som medför indirekt frispark.

2. Indirekt frispark

En indirekt frispark döms om en spelare:

• spelar på ett farligt sätt • hindrar en motspelares förflyttning utan att någon kontakt gjorts • gör sig skyldig till avvikande mening, använder använda stötande, förolämpande eller smädligt språk och/eller gester eller andra verbala regelbrott • förhindrar målvakten från att spela ut bollen från händerna eller sparkar eller försöker sparka bollen när målvakten är på väg att spela ut den • begår något annat regelbrott, som inte nämnts i Spelreglerna, för vilket spelet stoppats för att varna eller visa ut spelaren

En indirekt frispark döms om målvakten, innanför sitt straffområde, vidrör bollen med händerna efter att

• målvakten släppt den och före den vidrört någon annan spelare

• den blivit avsiktligt sparkad till målvakten av en medspelare • målvakten tagit emot den direkt från ett inkast utfört av en medspelare

En målvakt anses ha bollen under kontroll när:

• bollen är mellan händerna eller mellan handen och någon annan yta (t.ex. marken, egen kropp) eller genom att vidröra den med någon del av händer eller armar, utom när bollen oavsiktligt studsar från målvakten, eller om målvakten gjort en räddning

• målvakten håller bollen i sin utsträckta öppna hand

• när målvakten studsar den i marken eller kastar upp den i luften

När målvakten har bollen under kontroll med sina händer kan målvakten inte angripas av en motspelare.

Spela på ett farligt sätt

Att spela på ett farligt sätt är alla sätt som, när en spelare försöker spela bollen, riskerar att skada någon (inklusive spelaren själv) och innefattar att hindra en motspelare i närheten från att spela bollen av rädsla för skada. En sax- eller cykelspark är tillåten under förutsättning att den inte är farlig för en motspelare.

Hindra en motspelares förflyttning utan kontakt

Att hindra en motspelares förflyttning innebär att flytta sig in i motspelarens väg för att hindra, blockera, sakta ner eller framtvinga en ändring av rörelseriktningen hos motspelaren när bollen inte är inom spelhåll för någon av spelarna.

Alla spelare har rätt till sin position på spelplanen; att vara i vägen för en motspelare är inte detsamma som att flytta sig in i motspelarens väg. En spelare får täcka bollen genom att placera sig mellan motspelaren och bollen om bollen är inom spelhåll och motspelaren inte hålls undan med armar eller sin kropp. Om bollen är inom spelhåll får spelaren angripas korrekt av sin motspelare (med skuldran och överarmen som hålls tätt intill kroppen)

3. Disciplinära åtgärder

Domaren har befogenhet att vidta disciplinära åtgärder från inträdet på spelplanen för planinspektionen före matchen fram till utträdet från spelplanen efter matchen slut (inklusive straffsparkstävling).

Om, före inträdet på spelplanen vid matchens början, en spelare begår ett regelbrott som medför utvisning har domaren befogenhet att hindra spelaren från att delta i matchen; domaren ska anmäla även övrigt lämpligt uppträdande.

En spelare som begår ett regelbrott som medför varning eller utvisning, på eller utanför spelplanen, mot en motspelare, medspelare, domare, eller någon annan person ska bestraffas enligt regelbrottets art.

Det gula kortet innebär en varning och det röda kortet innebär en utvisning.

Endast en spelare eller avbytare kan visas det röda eller gula kortet.

Uppskjuta spelets återupptagande för att visa ett kort

När domaren har beslutat att varna eller visa ut en spelare, ska spelet inte återupptas förrän bestraffningen har verkställts

Fördel

Om domaren ger fördel för ett regelbrott där en varning/utvisning skulle ha utdelats om spelet blivit stoppat, måste denna varning/utvisning utdelas när bollen är ur spel nästa gång. Om domaren glömmer detta, kan inte varningen/utvisningen verkställas.

Fördel ska inte användas i situationer med allvarligt otillåtet spel, våldsamt eller obehärskat uppträdande, eller vid ett andra varnings berättigat regelbrott, om det inte är en klar målchans. Domaren ska utvisa spelaren när bollen är ur spel nästa gång, men om spelaren spelar bollen eller försöker erövra bollen eller påverkar en motspelare ska domaren stoppa spelet, visa ut spelaren och återuppta spelet med en indirekt frispark, såvida inte spelaren begått ett allvarligare regelbrott.

Om en försvarsspelare börjar hålla fast en anfallsspelare utanför straffområdet och fortsätter fasthållningen inom straffområdet ska domaren döma straffspark.

Varningsberättigade regelbrott

En spelare varnas om spelaren är skyldig till:

• fördröjande av spelets återupptagande

• avvikande mening med ord eller handling

• inträde, återinträde eller att avsiktligt lämnar spelplanen utan domarens tillstånd

• underlåtenhet att inta korrekt avstånd när spelet återupptas med hörnspark, frispark eller inkast

• upprepade regelbrott (inget särskilt antal eller mönster utgör ”upprepade”)

• olämpligt uppträdande

En avbytare ska varnas om avbytare är skyldig till:

• fördröjande av spelets återupptagande

• avvikande mening med ord eller handling

• inträde eller återinträde utan domarens tillstånd

• olämpligt uppträdande

Varning för olämpligt uppträdande

Det finns olika tillfällen där en spelare ska varnas för olämpligt uppträdande omfattande om

spelaren:

• försöker vilseleda domaren t.ex. genom att simulera skada eller låtsas bli utsatt för otillåtet spel (simulering, ”filmning”)

• byter plats med målvakten under spelet utan domarens tillstånd

• på ett vårdslöst sätt begår ett regelbrott som medför direkt frispark

• gör sig skyldig till otillåtet spel eller berör bollen med handen för att störa eller hindra ett lovande anfall

• berör bollen med handen i ett försök att göra mål (oavsett om försöket lyckas eller ej) eller i ett misslyckat försök att förhindra ett mål

• gör otillåtna markeringar på spelplanen

• spelar bollen när spelaren går från spelplanen efter att ha fått tillstånd att lämna spelplanen

• visar bristande respekt för spelet

• använder avsiktliga knep för att passa bollen (inklusive från frispark) till målvakten med huvud, bröst, knä, etc. för att kringgå regeln oavsett om målvakten sedan vidrör bollen med händerna

• verbalt distraherar en motspelare under spelet eller dess återupptagande

Målfirande

Spelare kan fira när ett mål gjorts, men firandet får inte vara överdrivet; koreograferade firanden uppmuntras inte och får inte orsaka överdrivet slöseri med tiden.

Att lämna spelplanen för att fira ett mål är inte ett varningsberättigat regelbrott, men spelarna bör återvända till spelplanen så fort som möjligt.

Varning ska utdelas när spelaren:

• klättrar på avspärrningarna och/eller närmar sig publiken på ett sätt som orsakar säkerhetsproblem

• gör gester eller agerar på ett provokativt, förlöjligande eller uppviglande sätt

• täcker huvudet eller ansiktet med en mask eller liknande föremål

• tar av sig tröjan eller täcker huvudet med tröjan

Fördröjande av spelets återupptagande

Domare ska varna spelare som fördröjer spelets återupptagande genom att:

• se ut att göra inkast men plötsligt lämnar över det till en medspelare att kasta

• dröja med att lämna planen då spelaren ska ersättas

• överdrivet dröja med att återuppta spelet

• sparka eller bära bort bollen eller framkalla en konfrontation genom att avsiktligt röra bollen efter att domaren stoppat spelet

• lägga en frispark från fel plats för att tvinga fram att den tas om

Utvisningsberättigade regelbrott

En spelare eller avbytare som begår något av de följande regelbrotten utvisas:

• allvarligt otillåtet spel

• spotta på en motspelare eller någon annan person

• våldsamt eller obehärskat uppträdande

• använda stötande, förolämpande eller smädligt språk och/eller gester.

•få en andra varning i samma match

En spelare eller avbytare som blivit utvisad måste lämna spelplanens närhet och det tekniska området. (där lagets ledare och avbytare uppehåller sig)

Förhindra ett mål eller en uppenbar målchans

Så kallad målchansutvisning tillämpas EJ i 5- eller 7-mannafotbollen, ersätts med varning i förekommande fall.

Allvarligt otillåtet spel

En tackling eller försök att erövra bollen som riskerar motspelarens säkerhet eller använder överdriven kraft eller brutalitet ska straffas som allvarligt otillåtet spel.

En spelare som rusar mot en motspelare när spelaren försöker erövra bollen, framifrån, från sidan eller bakifrån och använder det ena eller både benen, med överdriven kraft och riskerar motspelarens säkerhet gör sig skyldig till allvarligt otillåtet spel.

Våldsamt eller obehärskat uppträdande

Våldsamt eller obehärskat uppträdande är när en spelare använder eller försöker använda överdriven kraft eller brutalitet mot en motspelare när spelaren inte försöker erövra bollen, eller mot en medspelare, lagfunktionär, domare, åskådare, eller någon annan person, oavsett om kontakt sker.

Dessutom, en spelare som inte försöker erövra bollen och som avsiktligt slår en motspelare eller någon annan person i huvudet eller ansiktet med handen eller armen är skyldig till våldsamt och obehärskat uppträdande, såvida inte kraften var försumbar.

Regelbrott där ett föremål (eller bollen) kastas

I samtliga fall vidtar domaren lämplig disciplinär åtgärd:

• vårdslöst - varna den felande för olämpligt uppträdande

• utfört med överdriven kraft – visa ut den felande för våldsamt eller obehärskat uppträdande

4. Spelets återupptagande efter otillåtet spel och olämpligt uppträdande

• Om bollen är ur spel återupptas spelet i enlighet med det föregående beslutet

• Om bollen är i spel och en spelare begår ett regelbrott på spelplanen mot:

- en motspelare- indirekt eller direkt frispark eller straffspark

- en medspelare, avbytare, lagfunktionär eller domare – en direkt frispark eller straffspark

- någon annan person – ett nedsläpp

• Om, när bollen är i spel:

- en spelare begår ett regelbrott mot domare eller en motspelare, avbytare, utvisad spelare, eller lagfunktionär utanför spelplanen, eller

- en avbytare, utvisad spelare, eller lagfunktionär begår ett regelbrott mot, eller påverkar en motspelare eller domare utanför spelplanen, återupptas spelet med en frispark på begränsningslinjen närmast den plats där regelbrottet inträffade, en straffspark döms om det sker innanför den felande personens straffområde och är ett regelbrott som bestraffas med direkt frispark

• Om en spelare som står på eller utanför spelplanen kastar ett föremål (inklusive bollen) mot en motspelare, avbytare, utvisad spelare eller lagfunktionär, domare eller bollen, återupptas spelet meden direkt frispark från den plats föremålet träffade eller skulle ha träffat personen eller bollen. Om denna plats är utanför spelplanen läggs frisparken från den närmaste punkten på begränsningslinjen; en straffspark döms om detta är inom den felande spelarens straffområde.

Om en avbytare, utvisad spelare, spelare som tillfälligt befinner sig utanför spelplanen eller lagfunktionär kastar eller sparkar ett föremål in på spelplanen och den påverkar spelet, en motspelare eller domaren startas spelet med en direkt frispark (eller straffspark) där föremålet träffar eller skulle ha träffat motspelaren, domaren eller bollen.

Tillägg från IFAB (okt 2017)

Regelbrott mot en medspelare (eller en avbytare/lagfunktionär från det egna laget)

Om en spelare begår ett regelbrott mot en spelare, avbytare eller lagfunktionär från hans/hennes eget lag när bollen är i spel:

• regelbrott på spelplanen – direkt frispark eller straffspark • regelbrott utanför spelplanen – indirekt frispark på begränsningslinjen närmast regelbrottet om domaren stoppar spelet för att utdela varning eller utvisning.

Två regelbrott som är samtidiga eller sker i snabb följd

När två separata varningsberättigade regelbrott begås (även i snabb följd) ska de resultera i två varningar, t.ex. om en spelare:

• inträder på spelplanen utan nödvändigt tillstånd och begår en vårdslös tackling/stoppar ett lovande anfall med otillåtet spel/hands, etc.

Kasta ett föremål

Kasta ett föremål är ett regelbrott som medför direkt frispark (ej ett handsregelbrott), så en målvakt som kastar ett föremål och träffar bollen/motspelare i målvaktens eget straffområde bestraffas med en straffspark och varning eller utvisning.

Spark

Bollen är sparkad när en spelare gör kontakt med foten och/eller fotleden.

• Då en spelare utvisas efter att ha fått två varningar benämns detta i Sverige som ”utvisning för lindrig förseelse”

• Då en spelare utvisas efter att ha begått en förseelse som medför direkt utvisning benämns detta i Sverige som ”utvisning för grov förselse”. Spelaren ska anmälas till bestraffningsmyndigheten

När domaren varnar en spelare ska domaren:

• stoppa spelet

• kalla till sig spelaren om domaren bedömer det nödvändigt

• meddela spelaren att spelaren varnats för otillåtet spel eller olämpligt uppträdande

• anteckna spelarens nummer

• utdela varningen så att övriga spelare, lagfunktionärer och publik ser vem som varnas

• bekräfta varningen med ett gult kort

• efter utdelande av varning sätta igång spelet med signal

När domaren visar ut en spelare ska domaren:

• meddela spelaren om utvisningens art; lindrig eller grov förseelse

• bekräfta utvisningen med ett rött kort

• om spelaren utvisas p.g.a. att spelaren får en andra varning, visa gult kort innan det röda kortet visas

• uppmana den utvisade spelaren att lämna planen

• om det behövs, även uppmana spelarens lagkapten att se till att den utvisade lämnar spelplanen

En ledare som gör sig skyldig till olämpligt uppträdande ska avvisas för lindrig eller grov förseelse beroende på förseelsens art. Avvisning innebär automatiskt avstängning i nästa match.

Ledare som avvisas för grov förseelse måste anmälas till bestraffningsmyndigheten.

Uppdaterad: 16 JAN 2018 13:42 Skribent: Ronny Forslöf
Epost: Adressen Gömd

text

HUVUDPARTNERS


STÖD OSS

Vi sammarbetar med

 

räknare
räknare

Postadress:
IF Olympia Farsta
Farstaängsvägen 1
12346 Farsta

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info